Magazyn Chorzów Miasto Kultury wraz z Miejskim Domem Kultury Batory zaprasza do konkursu na Facebooku, w którym do wygrania jest podwójne zaproszenie na program Igora Kwiatkowskiego „Tylko śmiech nas ocali” w Miejskim Domu Kultury Batory 8 grudnia 2022 roku o godz. 19.00.

1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą „Tylko śmiech nas ocali” na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

2. Organizatorem konkursu jest Magazyn Chorzów Miasto Kultury, a fundatorem nagrody Miejski Dom Kultury Batory w Chorzowie.

3. Organizator przeprowadza konkurs na stronie fanpage’u Magazynu Chorzów Miasto Kultury na portalu Facebook (https://www.facebook.com/ChorzowMiastoKultury)

4. Uczestnikiem konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Nagrodą w konkursie jest jedno podwójne zaproszenie na program Igora Kwiatkowskiego „Tylko śmiech nas ocali” w Miejskim Domu Kultury Batory 8 grudnia 2022 roku o godz. 19.00.

6. Konkurs będzie trwał od 10 do 13 listopada 2022 roku.

7. Konkurs nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.). Organizator oświadcza, że konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

8. W konkursie nie mogą brać udziału: fundator, pracownicy fundatora, organizator, pracownicy organizatora, jak również ich małżonkowie, zstępni, wstępni oraz rodzeństwo.

9. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne.

10. Uczestnik może wziąć udział w konkursie tylko raz.

11. Aby wziąć udział w konkursie należy spełnić łącznie następujące warunki:

a. Zapoznać się z treścią regulaminu konkursu zamieszczonego na stronie www.cmyk.media.pl. Wzięcie udziału w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją jego regulaminu oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.

b. Dołączyć do fanów profilu Chorzów Miasto Kultury: https://www.facebook.com/ChorzowMiastoKultury i Miejskiego Domu Kultury Batory: https://www.facebook.com/MDKBatory

c. W komentarzu pod postem konkursowym (do godz. 23:59:59 dnia 13 listopada 2022 roku) odpowiedzieć na pytanie: „Które ze wcieleń Igora Kwiatkowskiego lubisz najbardziej?” i w krótki, oryginalny sposób uzasadnić odpowiedź.

d. Polubić post konkursowy.

12. Spośród nadesłanych odpowiedzi specjalnie powołana komisja, złożona z przedstawicieli Organizatora i Fundatora, wybierze jedną, którą uzna za najciekawszą, a jej autor otrzyma nagrodę wymienioną w pkt. 5 tego regulaminu. Decyzja w kwestii wyboru zwycięzcy jest ostateczna.

13. Nadesłane odpowiedzi nie mogą zawierać treści wulgarnych, obraźliwych lub naruszających dobra osobiste innych osób.

14. Odpowiedzi niespełniające wymogów tego regulaminu nie będą przyjmowane.

15. Uczestnicy konkursu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu. Nieprzestrzeganie regulaminu może skutkować wykluczeniem uczestnika z udziału w konkursie.

16. Uczestnik, przesyłając odpowiedź, udziela niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na przetwarzanie lub wykorzystanie odpowiedzi przez magazyn Chorzów Miasto Kultury w działaniach promocyjnych dotyczących konkursu, jak również w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu.

17. Każdy uczestnik, który wysłał odpowiedź w ramach konkursu oświadcza, że jest wyłącznym autorem odpowiedzi i posiada pełne prawa majątkowe i osobiste prawa autorskie lub oświadcza, że posiada wiedzę, że odpowiedź nadesłana na konkurs nie narusza autorskich praw majątkowych i osobistych osób trzecich.

18. Uczestnik zwolni organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich wynikających z faktu, że autorskie prawa majątkowe i osobiste do nagrodzonej odpowiedzi przenoszone, na organizatora na podstawie postanowień regulaminu, nie przysługiwały uczestnikowi w dacie wydania nagrody.

19. W przypadku nadesłania dwóch identycznych odpowiedzi, uznanych za zwycięskie, nagrodę otrzyma autor odpowiedzi, która została nadesłana w terminie wcześniejszym.

20. Każdy uczestnik konkursu może otrzymać tylko jedną nagrodę w trakcie trwania konkursu.

21. Organizator będzie uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego regulaminu konkursu w każdym czasie, w zakresie, w jakim nie wpłynie to na pogorszenie prac uczestników konkursu. Zmieniony tekst regulaminu konkursu obowiązuje od chwili jego opublikowania na stronie konkursowej.

22. Niniejszy regulamin wchodzi z życie z dniem 10 listopada 2022 roku.

23. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez uczestników konkursu jest wydawca Magazynu Chorzów Miasto Kultury – Agencja Mediów Lokalnych mediaL (agencjamedial.pl). Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., Nr. 101 poz. 926 z późn. zm.).

24. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z konkursem, tj. w celu wyłonienia laureatów i zwycięzców konkursu, w celach związanych z realizacją konkursu i wydania nagród oraz zamieszczeniem listy laureatów i zwycięzców konkursu (imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej do wysyłki nagrody, numeru telefonu kontaktowego).

25. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do realizacji wydania nagród i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługują prawa do: dostępu do danych, możliwości ich poprawiania, żądania usunięcia danych i zaprzestania ich przetwarzania.

26. Zwycięzca zostanie powiadomiony o przyznaniu nagrody poprzez ogłoszenie wyników konkursu na fanpage’u magazynu Chorzów Miasto Kultury na portalu Facebook, co nastąpi 15 listopada 2022 r.

27. Nagroda zostanie wydana zwycięzcy (na podstawie dokumentu potwierdzającego tożsamość) w Miejskim Domu Kultury Batory w dniu 8 grudnia 2022 roku, przed rozpoczęciem występu Igora Kwiatkowskiego.

28. Nagrodzonemu uczestnikowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego).

29. Wszelkie reklamacje dotyczące konkursu można zgłaszać do miesiąca od daty jego zakończenia poprzez wysłanie wiadomości prywatnej na Facebooku. Po upływie tego terminu reklamacje nie będą rozpatrywane.

30. Organizator rozstrzyga reklamacje na podstawie tego regulaminu.

31. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie organizatora.

32. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem konkursu stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

33. Zarówno uczestnicy konkursu jak i organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych na tle regulaminu konkursu w sposób ugodowy, na drodze negocjacji.

RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest wydawca magazynu Chorzów Miasto Kultury – Agencja Mediów Lokalnych mediaL Waldemar Kosior, ul. Katowicka 105, 41-500 Chorzów

Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z realizacją prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), marketing bezpośredni produktów własnych. Dane mogą być udostępniane partnerom handlowym oraz operatorom pocztowym w celu realizacji dostawy przesyłki, partnerom świadczącym usługi techniczne (rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych oraz serwisów internetowych) lub innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą. Będą one podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wysyłki nagród. Fakt niepodania ww. danych skutkuje brakiem możliwości nawiązania współpracy. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Państwu również prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem ww. danych ds. ochrony danych osobowych. W celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień prosimy o informację na adres: redakcja@cmyk.media.pl

Autor

Redakcja

Używamy ciasteczek w celu dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, a także tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych. View more
Akceptuj
Skip to content